FAIR

Fundacja: aktywność, innowacyjność, rozwój

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

• FAIR Fundacja: aktywność, innowacyjność, rozwój jest organizacją apolityczną. 

• FAIR będzie działałarealizując misję: Innowacje poprzez aktywny rozwój w życiu, kulturze i biznesie na rzecz 
rozwijania i propagowania innowacyjnych i aktywnych inicjatyw i postaw sprzyjających poprawie jakości
życia i pracy osób tworzących społeczeństwo obywatelskie
wrażliwe na potrzeby wszystkich ludzi.

§ 2

Fundacja – zwana w dalszej części FAIR – działa na podstawie:

• ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.; ostatnio
Dz. U. z 2015 r. poz. 1339; tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

• niniejszego Statutu
       i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 3

• FAIR może realizować swoje cele statutowe oraz prowadzić działalność  na terenie kraju 
i poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym  obowiązkiem prawnym.

• Siedziba FAIR znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. FAIR współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1., bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd FAIR.

§ 5

FAIR  może używać odznaki i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Czas  trwania FAIR  jest nieograniczony.

§ 7

FAIR używa w języku angielskim nazwy: FAIR Foundation: activity, innovation,  resources development 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

• Misja FAIR  – promująca etykę w relacjach biznesowych i międzyludzkich – będzie wdrażana poprzez pobudzanie świadomości społecznej w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i sztuki, designu, oświaty,  ekologii, czystej technologii, techniki i przedsiębiorczości oraz kreowanie europejskiego modelu innowacyjnego społeczeństwa kreatywnego, obywatelskiego, otwartego i zintegrowanego w środowisku miejskim oraz  na obszarach wiejskich.

• Zdaniem Fundatorów jest to droga do demokracji poprzez kształtowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców, co pozwoli na ich aktywizację i podjęcie odpowiedzialnych ról w życiu publicznym,
na forum społeczności lokalnych i na wszystkich płaszczyznach życia społecznego i zawodowego. 

§ 9

 Cele FAIR to: 

• tworzenie warunków do wszechstronnego i twórczego rozwoju osobowości, 

• propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia (także dzieci i młodzieży),  w tym propagowanie i wspieranie edukacji kulturowej, ekologicznej, ekonomicznej i technicznej zgodnej
z zasadami zrównoważonego rozwoju,

• propagowanie metod kreatywnego rozwiązywania problemów

• propagowanie szacunku do przyrody, życia i zdrowia ludzkiego i odpowiedzialności za środowisko oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnej i kreatywnej organizacji czasu wolnego,

• rozwijanie potencjału twórczego jednostki (dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów), poprzez organizowanie interdyscyplinarnych lub tematycznych warsztatów, treningów, spektakli i seminariów,

• wspieranie tradycji oraz różnorodności kulturowych, pobudzanie wyobraźni, talentu i kreatywności w codziennym życiu, w biznesie i instytucjach publicznych oraz promowanie społecznych innowacji poprzez sztukę i naukę

• tworzenie partnerstw kreatywnych będących elementem budowania międzynarodowego kapitału intelektualnego oraz narzędziem wzmacniania kapitału społecznego

• wspieranie osób obciążonych wszelkimi formami dysfunkcji oraz  przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu

• propagowanie i wspieranie wzrostu konkurencyjności regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji oraz propagowanie i wspieranie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej poszczególnych regionów,

• propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do współpracy regionalnej i międzynarodowej,, w tym m.in. związanej z dziedzictwem kulturowym, problematyką ekologiczną i z czystą technologią

• promowanie, wspieranie i inicjowanie etosu przedsiębiorczości, samodzielności i samorządności
w prowadzeniu biznesu i aktywizacji zawodowej,

• przyczynianie się do aktywnego udziału obywateli w życiu społecznym regionu oraz  kraju,

• wspieranie planowania całościowego modelu życia (pomoc w tworzeniu osobistej wizji życia, zwłaszcza przedstawicieli grup szczególnego ryzyka), tym także propagowanie zdrowego stylu życia.

• umożliwianie i ułatwianie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki

• stworzenie ośrodka innowacyjnych usług szkoleniowo – eksperckich odpowiadających potrzebom rynku w zakresie rozwoju innowacyjnych procesów,  produktów i usług.

• wypracowanie optymalnej współpracy pomiędzy uczestnikami rynku poprzez  odpowiednie połączenie i wykorzystywanie potencjału (w tym także kreatywnego) i kapitału podmiotów (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe/ośrodki badawcze, rzecznicy patentowi, firmy konsultingowe, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, banki, klastry kreatywne) mających wpływ na komercjalizację nowoczesnych technologii, 

• inicjowanie i wspieranie  rozwoju działalności sprzyjającej poprawie konkurencyjności i innowacyjności podmiotów, w tym m.in. związanej z rozwojem innowacyjnej oferty procesowo – produkcyjno-usługowej (partnerstwa kreatywne).

• promowanie i wspieranie prowadzenia przez podmioty partnerskie wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

• stworzenie optymalnych warunków dla skutecznej komercjalizacji rezultatów przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych (rozwój mechanizmu transferu wiedzy do gospodarki).

• świadczenie usług szkoleniowo – eksperckich w dziedzinie biznesu, ekonomii, prawa, podatków
 oraz usług rozwojowych. 

• koordynowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, związanych z obniżoną efektywnością funkcjonowania podmiotu na rynku.

• pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego ze środków publicznych na rzecz realizacji  potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych podmiotów z sektora zaawansowanych technologii.

• współpraca  gospodarcza z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

• reprezentowanie podmiotów partnerskich podczas spotkań biznesowych celem zwiększenia efektywności procesu negocjacyjnego.

• prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lobbingowej dla wykreowania innowacyjnych procesów, produktów i usług podmiotów z sektora zaawansowanych technologii jako kluczowych w rozwoju gospodarki kraju.

• pozyskiwanie przez FAIR środków finansowych i materialnych na rzecz skutecznego wdrażania celów statutowych oraz rozwoju i promocji marki FAIR.

§ 10

FAIR realizuje swoje cele poprzez: 

• naukę, edukację (w tym kształcenie ustawiczne oraz inicjatywy edukacyjne), oświatę i wychowanie,

• prowadzenie i wspieranie organizacyjne działalności naukowej i badawczej,  prac pomiarowych
i ekspertyz

• promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii oraz designu

• organizowanie zjazdów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw, odczytów, dyskusji, konkursów, aukcji i sesji popularnonaukowych, także w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego

• propagowanie rozumienia kultury i nauki jako czynnika stanowiącego podstawowe źródło innowacji oraz pobudzającego kreatywność

• kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,  inicjatywy kulturalne w dziedzinie muzyki, literatury, plastyki, designu, teatru i filmu,

• działalność kronikarską i dokumentacyjną, prowadzenie baz danych, związanych tematycznie
z celami statutowymi wraz z działalnością wydawniczą, poligraficzną oraz informacyjno-promocyjną,

• działalność turystyczną, rekreacyjną i prozdrowotną,

• ochronę środowiska (w tym inicjatywy ekologiczne) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
i bioróżnorodności, ochronę i promocję zdrowia, w tym m.in. propagowanie i kształtowanie umiejętności ratownictwa i ochrony ludności, 

• organizację i promocję wolontariatu,

• działania na rzecz osób z dysfunkcjami, zwłaszcza pod kątem wdrażania zasad projektowania uniwersalnego

• budowanie obywatelskiego społeczeństwa kreatywnego i innowacyjnego

• aktywizację  osób w trudnej sytuacji życiowej  (w tym szczególnego ryzyka lub marginalizowane) oraz działania na rzecz wyrównywania ich szans, promocję zatrudnienia i samozatrudnienia

• działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

• upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji poprzez rozwój społeczności lokalnych

• stworzenie płaszczyzny do realizacji własnych zainteresowań, pomysłów i projektów, 

• szkolenia i ekspertyzy prawne, psychologiczne, medyczne i inne, 

• propagowanie nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego

• działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, współpracę z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, 

• współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych, 

• wypowiadanie się w sprawach publicznych, tożsamych z celami FAIR, 

• prace studialne w celu wprowadzania zmian w odpowiednich przepisach, normach prawnych
i zasadach finansowych

• obsługę podmiotów niemających zidentyfikowanych potrzeb związanych z  podniesieniem innowacyjności swoich firm (w tym m.in. prowadzenie audytów innowacyjności firm dla określenia obszarów funkcjonalnych wymagających zmian innowacyjnych oraz obsługa wdrożenia innowacyjnych rozwiązań zidentyfikowanych potrzeb)

• obsługę podmiotów mających zidentyfikowane potrzeby produktowych, technologicznych
czy organizacyjnych rozwiązań innowacyjnych (w tym m.in. prowadzenie obsługi od pomysłu
do wdrożenia obejmującej dobór jednostek naukowych/ośrodków badawczych, rzeczników patentowych, firm konsultingowych, instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia, banków, funduszy inwestycyjnych).

• komercjalizację (transfer do biznesu) rozwiązań innowacyjnych instytutów i ośrodków badawczych oraz indywidualnych innowatorów (w tym m.in. stworzenie i stałe uzupełnianie bazy polskich
i zagranicznych rozwiązań innowacyjnych przygotowanie oferty dla przedsiębiorców
oraz pośrednictwo w sprzedaży i obsłudze wdrożeniowej). 

• inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów FAIR.

§ 11

FAIR dla realizacji swych celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.

§ 12

1. FAIR może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej FAIR  służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Fundatorów. 

3. Działalność gospodarcza może być rozpoczęta wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

Działalność gospodarcza będzie realizowana w sferach:

• naukowo-badawczej (PKD 71, 72, 73, 74)

• szkoleniowej (PKD 85)

• usługowo-produkcyjnej 

• przez udział w spółkach.

§ 14

1. FAIR może ustanawiać wyróżnienia, certyfikaty i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych
przez FAIR  lub dla FAIR

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 15

• Majątek FAIR stanowią:

• kwota zadeklarowana przez Fundatorów w akcie fundacyjnym, 

• nabyte przez FAIR podczas działalności środki finansowe, nieruchomości, rzeczy ruchome
oraz prawa majątkowe . 

• Majątek FAIR przekazany w akcie fundacyjnym  może być przeznaczony na uruchomienie
i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 16

FAIR pozyskuje środki finansowe w szczególności z:

• darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

• dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

• dochodów z działalności gospodarczej,

• zbiórek pieniężnych,

• innych wpływów.

§ 17

Za swoje zobowiązania FAIR  odpowiada całym swoim majątkiem. 

Rozdział III

Fundatorzy, ich prawa i obowiązki

        § 18

• Fundację FAIR  mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania oraz  osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. 

• FAIR może przyjmować nowych Fundatorów także po podpisaniu aktu fundacyjnego

• Przyjęcie nowych Fundatorów możliwe jest po przedstawieniu przez nich referencji uzyskanych
od dwóch (dwojga) Fundatorów – założycieli oraz na mocy uchwały Zarządu ustalającej jednocześnie wysokość wkładu wnoszonego przez przyjmowanego Fundatora do kapitału założycielskie FAIR

§ 19

1. FAIR w realizacji swoich celów opiera się na społecznej pracy Fundatorów. 

2. FAIR może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Zatrudniony pracownik może być Fundatorem.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 20

Organami FAIR  są:

• Walne Zgromadzenie Fundatorów zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

• Rada Programowa FAIR zwana dalej Radą Programową

• Zarząd FAIR zwany dalej Zarządem

§ 21

• Do kompetencji Walnego Zgromadzenia  należy:

• uchwalanie statutu i zmian w statucie,

• uchwalanie założeń programowych i wieloletnich planów działania FAIR,

• powoływanie i odwoływanie Rady Programowej i wybór jej Przewodniczącego.

• zatwierdzanie regulaminów działania Rady Programowej i Zarządu,

• rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Programowej i Zarządu oraz zatwierdzanie bilansu FAIR,

• udzielanie absolutorium Zarządowi.

• powołanie pierwszego składu Zarządu 

• Walne Zgromadzenie winno zbierać się  w związku z działalnością FAIR  co najmniej jeden raz
w roku.

§ 22

• Rada Programowa Fundacji składa się z siedmiu osób, z których większość reprezentuje Fundatorów. 

• Do kompetencji Rady Programowej FAIR zgodnie z regulaminem należy:

• powoływanie ze swojego grona minimum jednego Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej

• opracowywanie kierunków i programu działania FAIR,

• sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością FAIR i pracami Zarządu, zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej,

• zatwierdzanie rocznych planów finansowych FAIR,

• powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu FAIR (z wyłączeniem pierwszego składu Zarządu Fundacji) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

• powoływanie i likwidacja jednostek prowadzących działalność gospodarczą,

• podejmowanie decyzji o udziale FAIR w innych fundacjach, biznesie, spółkach itp.

• Kadencja Rady Programowej FAIR trwa trzy lata z możliwością przedłużenia jej o kolejne 3 lata
w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia bez konieczności przeprowadzania nowych wyborów..

§ 23

• Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością FAIR oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

• Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza.

• Do kompetencji Zarządu  należy zgodnie z regulaminem:

• kierowanie działalnością statutową  i gospodarczą oraz  gospodarką finansową FAIR,

• składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności za rok poprzedni do 31 marca oraz planów ekonomiczno-finansowych co najmniej na rok bieżący a w miarę możliwości na 2 lata ,

• przyjmowanie subwencji, zapisów i darowizn,

• prowadzenie innych działań niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Programowej 

4.  Prezes Zarządu

• kieruje całokształtem działalności FAIR

• wraz z członkami Zarządu reprezentuje FAIR  na zewnątrz

• wnioskuje o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

• jest odpowiedzialny za swe działania przed Walnym Zgromadzeniem 

5. Wiceprezes oraz Sekretarz zastępują Prezesa oraz kierują powierzonymi dziedzinami pracy

§ 24

1. Do reprezentowania FAIR, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu FAIR uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których jeden jest Prezesem lub Wiceprezesem.

2. Zarząd na wniosek Prezesa może powołać pełnomocnika uprawnionego do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.

3. Zarząd wykonuje swoje zadania pod kierownictwem Prezesa przy pomocy Biura Zarządu realizującego cele statutowe FAIR.

4. Biurem Zarządu kieruje dyrektor i jego zastępca zatrudniony przez Zarząd

5. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu FAIR nawiązuje z nim Prezes, natomiast w przypadku zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu FAIR nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zgromadzenie.

6. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy
w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym że zatrudnianie i zwalnianie pracowników
na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.

7. Szczegółowe zasady działania Biura określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 25

1. Uchwały wszystkich władz FAIR zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Fundatorów  uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1., w głosowaniu jawnym,
o ile nie został przyjęty wniosek o głosowanie tajne. 

2. Postanowienia ust. 1. nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania FAIR

§ 26

1. Wybory do władz FAIR odbywają się w głosowaniu bezpośrednim tajnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności:

• w pierwszym terminie – co najmniej polowy uprawnionej ogólnej liczby Fundatorów,

• w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania

2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne

3. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Dopuszcza się do wyboru kandydatów nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile przedłożą ustępującemu organowi pisemną lub ustną zgodę na wysunięcie ich kandydatury do władz FAIR.

4. W przypadku śmierci członka władz FAIR w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany spośród kandydatów niewybranych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, według kolejności uzyskanych głosów. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków  nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

5.Kooptacja może nastąpić również, gdy liczba członków danego organu jest mniejsza od maksymalnej przewidzianej w Statucie. Stworzenie takiej możliwości wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wybierające dany organ. 

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 27

W przypadku likwidacji FAIR pozostałe po niej środki majątkowe zostaną rozdysponowane zgodnie z misją, która przyświecała działalności Fundacji (§ 1)

.

§ 28

• Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, z zastrzeżeniem opisanym w ust. 2

• Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana
w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie. 

§ 29

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 30

FAIR wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jako ministra właściwego ze względu
na założone cele Fundacji. 

Gdańsk, kwiecień’2021